Welkom

Zodra er zich bij uw kind op school binnen het leerproces stagnaties voordoen, dan staan alle vanzelfsprekendheden even stil. Allerlei vragen dienen zich aan waar u antwoord op wilt hebben: “Hoe kan het nu, in groep 1, 2, 3 en begin groep 4 ging het nog allemaal zo goed ging en nu lukt niets meer zowel op het gebied van taal, spelling als van rekenen”. Wat is de oorzaak van de plotselinge achteruitgang? Of hoe komt het dat het leerproces bij ons kind niet op gang komt?


Om antwoord op dergelijke vragen te kunnen geven is het voor ons belangrijk om zo‟n compleet mogelijk beeld van uw kind te hebben. Het leggen van verbanden tussen de verschillende aspecten van leerstagnaties, gedrag en motorische vaardigheden die op het oog niet s met elkaar te maken hebben, is van groot belang. Observatie, analyse, interpretatie en creativiteit is de basis van alle onderzoeken die wij doen. Dit betekent dat we het gedrag in de thuissituatie, op school, tijdens spel of sport op elkaar betrekken om zo tot de kern van de stagnatie te komen. Want wat heeft zwemmen nu te maken met spellend blijven lezen. Of welke relatie er is tussen de verwisseling van bijvoorbeeld (en/of rotatie) de letters b en d en het niet kunnen aanleren van klokkijken of welke relatie is er tussen: het niet begrijpen van moppen en taalsommen. Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen die met elkaar in verbinding staan en elkaar beïnvloeden.


Voor wie:


  • >> Kinderen in het regulier of speciaal basisonderwijs die problemen ondervinden met lezen, spellen, schrijven en/of rekenen (o.a. dyslexie, dyscalculie, dysfasie, DCD);

  • >> Leerlingen in het voortgezet onderwijs die moeite hebben met begrijpend- en studerende lezen, met de spelling van het Nederlands en/of met vreemde talen;

  • >> Bij adolescenten en volwassenen die moeite hebben met de cognitieve vaardigheden zoals lezen, spelling, rekenen en taal;